Välkommen till miljögruppen i Årsta Havsbad

Hej miljövänner i Årsta Havsbad!

Nu har vi äntligen etablerat en hemsida för miljögruppen i Årsta Havsbad.

Här kommer vi att informera om våra aktiviteter och annat av intresse för miljön.

Välkommen att kontakta oss!

Eva-Lotta, Catarina, Göran och Leif


Vår inriktning

 

Följande text från gestaltningsprogrammet utgör en viktig grund för vårt arbete:
 

”Den övergripande målsättningen är att bevara Årsta Havsbads karaktär av sommarstad och fritidshusområde. I detta ingår naturlandskapets typiska karaktär med stora nivåskillnader. Områdets struktur med smala gator, dassgångar och mötesplatser (torg, badplatser mm) är en viktig del av karaktären. De karaktäristiska gröna gaturummen som avgränsas av gröna staket bör visas hänsyn och vårdas.”

 

Vi avser även följa upp planförslagets riktlinjer och bestämmelser för bl a de 16 nationella miljömålen, strandskydd, miljökvalitetsnormer, rekreation och grönområden.


Vi arbetar för närvarande med frågor om Vitsåns vattenkvalitet och fiskeförhållanden som bl a påverkas av Fors avloppsreningsverk, av jordbruk och golfbanor liksom av JPAB:s verksamhet. Vidare försöker vi utröna om och i så fall hur vårt kustnära havsvatten riskerar påverkas av dagvatten från brandsläckningsövningar på det närliggande amfibieregementet.

 

Vi vill också lyfta vikten av biologisk mångfald på våra allmänna ytor men också på privata tomter samt problem med ökad förekomst av de invasiva växterna parkslide och jätteslide. Vi vill vidare påminna om hur viktiga de stora träden är och att de får stå kvar i största möjliga utsträckning, något som borde betonas i en kommande skötselplan för områdets växtlighet.

 

I nuläget är det inte tillåtet med gröna tak i området, t ex av typ Sedum. Sedumväxterna är mycket bra på att effektivt lagra vatten vilket även innebär att vattenavrinning från taket minskar vilket i vissa fall kan vara önskvärt. Ett annat sätt att låta taket bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle är att montera solceller för produktion av förnybar el. Vi återkommer med vilka förutsättningar för solceller som gäller i området.

Våra senaste aktiviteter

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna